Binnen Taste Art vzw werken wij met de Panathlon-verklaring. Deze legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Naar aanleiding van het ondertekenen van de Panathlon-verklaring legt Taste Art vzw een aantal gedragsregelsop. Deze gedragscode is gebaseerd op een visie van openheid, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen en wordt ondertekend door alle begeleiders. Bij aanvang van het activiteitenjaar ontvangt elke deelnemer een exemplaar met de elementaire gedragscode.


De Panathlon-verklaring legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Naar aanleiding van het ondertekenen van de Panathlon-verklaring legt Taste Art vzw een aantal gedragsregelsop. Deze gedragscode is gebaseerd op een visie van openheid, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen en wordt ondertekend door alle begeleiders. Bij aanvang van het activiteitenjaar ontvangt elke deelnemer een exemplaar met de elementaire gedragscode.

 

1. Gedragscode voor jeugdsporters 

1.1. Omgangsvormen

1.1.1. Stiptheid

We verwachten van onze deelnemers dat zij steeds aanwezig zijn vóór aanvang van de lessen zodat wij op tijd kunnen starten.

1.1.2. Orde en netheid

We laten alles ordelijk en net achter, dat geldt voor zowel de accommodatie (sportzalen en lokalen) als het gebruikte materiaal.

 

1.2. Gezond sporten

1.2.1. Verzorging blessures

Meld blessures meteen aan de (sport)begeleider en verzorg de blessure goed. Een goede verzorging bevordert de genezing.

1.2.2. Hygiëne

Lichamelijke hygiëne is bij sport heel belangrijk. Zorg voor:

- Goede eet- en drinkgewoontes voor én na het sporten

- Een goede tandhygiëne

- Douchen na het sporten

- Voetverzorging

- …

1.2.3. Omgang met alcohol, tabak en drugs

Alcohol, tabak en drugs gaan niet samen met sport. Wij tolereren geen enkele vorm van gebruik van alcohol, tabak en drugs in onze (sport)groepen. Deelnemers die deze regel schenden, kunnen op vraag van de hoofdverantwoordelijke verwijderd worden uit de groep.

 

1.3. Omgang met trainers en andere deelnemers

We verwachten van alle deelnemers dat zij zich goed gedragen tegenover alle partijen: lesgevers en andere deelnemers. Ook derden die aanwezig zijn op dat ogenblik worden niet belemmerd in hun activiteiten.

 

1.4. Fairplay

We staan voor fairplay t.o.v.:

- Tegenstander

- Scheidsrechter

- Publiek

 

1.5. Interne sanctionering bij inbreuk tegen goed gedrag

Bij het schenden van deze gedragscode treedt in eerste instantie de begeleider op tegen de overtreder en komen zij, in overleg, tot een interne sanctie bijv. de trainer bijstaan bij het klaarzetten van de sportzaal. Bij ernstige feiten of bij herhaaldelijke schending van de gedragscode, kunnen de deelnemers in samenspraak met de hoofdverantwoordelijke en de ouders, meteen verwijderd worden van de groep.

 

2. Gedragscode voor jeugdbegeleiders

2.1. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de sport

Als jeugdbegeleider sta je in voor de begeleiding van de kinderen tijdens het sporten. Dat houdt enerzijds in dat je verantwoordelijk bent voor het aanleren van de sport en anderzijds voor het gedrag van de jongeren tijdens jouw les. Je beoogt het doel om zoveel mogelijk jongeren op regelmatige basis aan het sporten te krijgen en indien mogelijk te laten doorstromen naar de sportclubs. Jongeren die niet de intentie hebben om competitief te sporten, kunnen steeds bij jou terecht als vangnet.

Het aanleren van sporttechnieken worden afgewisseld met sportspelen zodat een leuke mix ontstaat van plezier en ontwikkeling. Het gedrag van de jongeren is niet iets wat je tijdens je lessen alleen kan veranderen. Je kan er wel aandacht op vestigen wat voor jouw de belangrijkste regels zijn en deze ook vooraf kenbaar maken.

 

2.2. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de deelnemers

2.2.1. Speelgelegenheid

Je geeft de jongeren de kans om betrokken te worden bij de sport en geeft hen zoveel mogelijk speelkansen. Veelal gebeurt dat in groep, maak ook af en toe tijd om jongeren individueel bij te sturen.

 

2.2.2. Kindvriendelijkheid

De lessen en je manier van communiceren is aangepast aan de leeftijd van de jongeren. Je kan hen niet alleen boeien met de sport, maar ook door jouw enthousiasme. Je weet je aan te passen aan je publiek.

 

2.2.3. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de medetrainers

Je maakt afspraken met je collega’s rond o.a.:

- De groepsindeling en taakverdeling.

- Het gebruik en opbergen van materiaal

- Het begeleiden van sportlessen en uitwisselen van lesideeën

- Het begeleiden van activiteiten van de sportgroep buiten het sporten

 

2.2.4. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de sportgroep

Een sportclub is meer dan lesgevers en deelnemers die komen sporten. De sfeer en omkadering zijn eens zo belangrijk. Een vlotte samenwerking en communicatie tussen deelnemer, jeugdbegeleider, trainers, ouders en clubbestuur is de sleutel tot het succes. Als iedereen doet wat er van hem/haar verwacht wordt, en zelfs een beetje meer, dan gaan wij een fantastisch jaar tegemoet!

 

3. Gedragscode voor de ouders

3.1. Gedrag ten opzichte van eigen kind

Elk kind is welkom bij de (sport)groepen van Taste Art. Ouders kunnen hun eigen kinderen stimuleren om te sporten. Zij mogen echter geen handelingen stellen die de sport of andere jongeren in het gedrang brengen bijv. aansturen op onsportief gedrag t.o.v. medespelers, scheidsrechters of tegenstanders.

Mogen wij vragen steeds tijdig aanwezig te zijn vóór aanvang van de lessen

 

3.2. Gedrag ten opzichte van jeugdbegeleider

Indien er zich een probleem voordoet, kunnen ouders steeds terecht bij de begeleider of hoofdverantwoordelijke. Onaangepaste taal wordt niet getolereerd.

 

4. Lichamelijke en seksuele integriteit

Als organisatie proberen we alles te doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. We zijn dat aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt, en aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen.

Bij het schrijven van deze gedragscode zijn we bezig met het aantrekken van een Aanspreekpersoon Integriteit (API) waarbij deelnemers, ouders en lesgevers terecht kunnen in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In dergelijke gevallen vragen wij alle deelnemers, ouders, lesgevers, enz. om bij een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag niet te twijfelen en meteen het Taste Art-secretariaat op de hoogte te brengen via info@tasteart.be of 0498 33 43 07. Uiteraard wordt dit vertrouwelijk behandeld.

 

5. Verantwoordelijke voor naleving van de gedragscode

Elke deelnemer, begeleider, ouder, hoofdverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van deze gedragscode. Het overtreden van de gedragsnorm kan leiden tot sancties in functie van de overtreding. In geval van grensoverschrijdend gedrag of misbruik, zowel in de groep als buiten de Taste Art-werking, is het de verantwoordelijkheid van elke Taste Art-medewerker om onmiddellijk actie te ondernemen. We dragen allen bij om de veiligheid en het welbevinden van elke deelnemer te garanderen.

 

6. Communicatie gedragscode

 De gedragscode is permanent te raadplegen op de website www.tasteart.be.